top of page

Professional Group

Public·9 members

Dövlət Proqramı çərçivəsində xaricdə təhsil almaq üçün nə etməli?


Dövlǝt proqramları nǝdir vǝ nǝ üçün vacibdir?
Dövlǝt proqramları, dövlǝtin strateji mǝqsǝdlǝrinin vǝ prioritetlǝrinin tǝyin edildiyi, hǝyata keçirilmǝsi üçün konkret addımların, resursların, terminlǝrin vǝ mǝsuliyyǝtlilǝrin müǝyyǝn olunduğu, nәticәlәrinin izlәnib qiymәtlәndirildiyi sәnәdlәrdir. Dövlәt proqramları, dövlәtin iqtisadi, sosial, siyasi, mәdәni vә әtraf mühit sahәlәrindә inkişafını tәmin etmәk, xalqın rifahını artırmaq, beynәlxalq inteqrasiyaya uyğunlaşmaq vә müstәqil dövlәtçilik atributlarını möhkәmlәndirmәk üçün hazırlanır.
dovlet proqramlariDövlәt proqramlar Dövlәt proqramlarının mәqsәdi vә әhәmiyyәti
Dövlәt proqramlarının әsas mәqsәdi, dövlәtin strateji viziyasını vә mərkəzi idarəetmə orqanlarının fəaliyyət istiqamətlərini birləşdirmək, xalqın ehtiyaclarını vә maraqlarını nәzәrә alaraq, dövlәt siyasətinin effektivliyini vә şəffaflığını artırmaqdır. Dövlәt proqramları, dövlәtin qısa, orta vә uzunmüddətli inkişaf planlarını əks etdirir, resursların optimal paylanmasını təmin edir, müxtəlif sektor vә regionlarda koordinasiyanı yaxşılaşdırır, nəticələrin izlənməsi vә qiymətləndirilməsi üçün kriteriyalar vә göstəricilər müəyyən edir. Dövlәt proqramları, habelә, dövlәtin beynәlxalq öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsindә, xarici törәmәlәrlә ƏmƏkdaşlığın inkişafında vә beynәlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasında vacib rol oynayır.


Azǝrbaycanda dövlǝt proqramlarının tǝsnifatı vǝ nümunǝlǝri
Azǝrbaycan Respublikasında dövlǝt proqramları üç növ olaraq tǝsnif edilir: ümumi, sektoral vǝ regional. Ümumi dövlǝt proqramları, respublikanın bütün sahǝlǝrini Əhatǝ edǝn vǝ bütün ictimaiyyǝti maraqlandıran proqramlardır. Sektoral dövlǝt proqramları, respublikanın müxtǝlif iqtisadi vǝ sosial sektorlarının inkişafına yönǝlmiş proqramlardır. Regional dövlǝt proqramları isǝ, respublikanın müxtǝlif regionlarının inkişafına yönǝlmiş proqramlardır. Aşağıda hǝr bir növ dövlǝt proqramının nümunǝlǝri verilmişdir.


Ümumi dövlǝt proqramları
Ümumi dövlǝt proqramları, Azǝrbaycan Respublikasının iqtisadi inkişaf konsepsiyası, Azǝrbaycan Respublikasında istehsalın vahid texnoloji platformasının yaradılması üzrǝ dövlǝt proqramı kimi adlandırıla bilǝr.


dovlet proqramlari 2023


dovlet proqramlari xaricde tehsil


dovlet proqramlari 2022-2026


dovlet proqramlari bmu-inha


dovlet proqramlari test imtahani


dovlet proqramlari macaristan


dovlet proqramlari qazaxistan


dovlet proqramlari 2019-2023


dovlet proqramlari sertifikat


dovlet proqramlari musahibe


dovlet proqramlari azerbaycan dili


dovlet proqramlari qanunvericilik


dovlet proqramlari mentiq


dovlet proqramlari informatika


dovlet proqramlari inzibati vezifeler


dovlet proqramlari esse tipi tapsiriqlar


dovlet proqramlari qebul merhelesi


dovlet proqullugu qebulu testleri


dovlet qullugu qebulu fenler uzre proqramlar


dovlet qullugu qebulu online imtahanlar


dovlet qullugu qebulu yazili formada imtahanlar


dovlet qullugu qebulu mentiqi tefekkur ve informasiya texnologiyalari


dovlet qullugu qebulu dim merkezinin resmi sayti


dovlet qullugu qebulu a növu vezifeler


dovlet qullugu qebulu b növu vezifeler


dovlet qullugu qebulu altqruplarara daxil olan vezifeler


dovlet qullugu qebulu umumi musahibe


dovlet qullugu qebulu daxili musahibe


hökümətlərarası teqaüd proqramları htp


hökümətlərarası teqaüd proqramları macaristan


hökümətlərarası teqaüd proqramları 2023 2024 cu tədris ili


hökümətlərarası teqaüd proqramları e muraciet


hökümətlərarası teqaüd proqramları xaricde tehsil imkanlari


hökümətlərarası teqaüd proqramları lüdovika alimleri qonaq muhazireci


hökümətlərarası teqaüd proqramları dim merkezinin resmi sayti


hökümətlərarası teqaüd proqramları bakalavriat ve magistratura seviyyesi


hökümətlərarası teqaüd proqramları doktorantura tehsili ucun teleb olunan senedler


hökümətlərarası teqaüd proqramları universitet ve programlarin siyahisi


hökümətlərarası teqaüd proqramları adau ege idp telebeleri ile goruse


hökümətlərarası teqaüd proqramları bmu inha idp nin i kurs telebeleri arasinda brain ring bilik yarisi


Azěrbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Konsepsiyası (2020-2030)
Bu konsepsiya, Azěrbaycan Respublikasının iqtisadi inkişafının strateji istiqamětlěrini vě měqsědlěrini těyin edir. Konsepsiyada iqtisadi inkişafın 5 prioriteti müěyyěn olunur: iqtisadi diversifikasiya, iqtisadi inteqrasiya, iqtisadi innovasiya, iqtisadi inkluziya vě i iqtisadi institutlar. Konsepsiyada həmçinin iqtisadi inkişafın əsas sektorları, istehsal, xidmət, kənd təsərrüfatı, turizm, maliyyə, nəqliyyat və loqistika kimi təsvir olunur. Konsepsiyada göstərilən məqsədlər və prioritetlər 2020-2030-cu illər üçün hazırlanan ümumi və sektoral dövlət proqramlarının əsasını təşkil edir.


Azǝrbaycan Respublikasında İstehsalın Vahid Texnoloji Platformasının Yaradılması üzrǝ Dövlǝt Proqramı (2021-2025)
Bu proqram, Azǝrbaycan Respublikasının istehsal sektorunun texnoloji baxımdan modernlǝşdirilmǝsi vǝ rǝqabǝtli olmasının tǝmin edilmǝsi mǝqsǝdilǝ hazırlanmışdır. Proqramın Əsas istiqamětlěri: istehsalın vahid texnoloji platformasının yaradılması, texnoloji innovasiyaların dәstәklәnmәsi, istehsal sektorunda insan resurslarının inkişafı, istehsal sektorunun beynәlxalq inteqrasiyasının artırılmasıdır. Proqram çәrçivәsindә istehsal sektorunda texnoloji auditlәr aparılacaq, texnoloji inkubatorlar vә akseleratorlar yaradılacaq, istehsalçıların texnoloji yenilәnmәlәrә yönәlmәsi üçün stimullar tәtbiq olunacaqdır.


Sektoral dövlǝt proqramları
Sektoral dövlǝt proqramları, Azǝrbaycan Respublikasının tǝhsil sisteminin modernlǝşdirilmǝsi üzrǝ dövlǝt proqramı, Azǝrbaycan Respublikasının turizm sekturunun inkişafı üzrǝ dövlǝt proqramı kimi adlandırıla bilǝr.


Azěrbaycan Respublikasının Těhsil Sisteminin Modernlěşdirilměsi üzrě Dövlět Proqramı (2019-2023)
Bu proqram, Azěrbaycan Respublikasının těhsil sisteminin beynělxalq standartlara uyğunlaşdırılması, keyfiyyətinin artırılması vě těhsil xidmětlěrinin ictimaiyyětin ehtiyaclarına cavab verən şěkildə těmin edilməsi məqsədilə hazırlanmışdır. Proqramın Əsas istiqamětlěri: těhsil sisteminin strukturunun vě məzmununun yeniděn qurulması, těhsil müəssisələrinin infrastrukturunun bərpa edilməsi vě těchizatla təmin edilməsi, těhsil işçilərinin peşəkar inkişafının dəstəklənməsi, těhsil sistemində monitorinq vě qiymətləndirmə mekanizmlərinin yaxşılaşdırılmasıdır. Proqram çәrçivәsindә tәhsil sisteminin bütün sviyalarında (ilk, orta, ali vә elmi) těhsil sisteminin bütün sviyalarında (ilk, orta, ali vě elmi) müasir těhsil standartları vě proqramları tətbiq olunacaq, těhsil müəssisələrinin fiziki vě texniki şəraitləri yaxşılaşdırılacaq, těhsil işçilərinin peşəkar bacarıqları vě motivasiyası artırılacaq, těhsil sistemində keyfiyyət vě effektivlik göstəriciləri monitorinq ediləcək vě qiymətləndiriləcəkdir.


Azǝrbaycan Respublikasının Turizm Sekturunun İnkişafı üzrǝ Dövlǝt Proqramı (2018-2025)
Bu proqram, Azǝrbaycan Respublikasının turizm sekturunun iqtisadi potensialını vǝ çeşidliliyini artırmaq, turizm infrastrukturunu inkişaf etdirmǝk, turizm xidmǝtlǝrinin keyfiyyǝtini yükseltmǝk, turizm mühitinin rǝqabǝtli olmasını tǝmin etmǝk mǝqsǝdilǝ hazırlanmışdır. Proqramın Əsas istiqamětlǝri: turizm sekturunun iqtisadi rolunun güclǝndirilmǝsi, turizm destinasiyalarının vǝ məhsullarının inkişafı, turizm infrastrukturunun bərpa edilmǝsi vǝ modernlǝşdirilmǝsi, turizm işçilǝrinin peşəkar inkişafının dәstәklәnmәsi, turizm sekturunda marketinq vә tanıtım fәaliyyәtlәrinin genişlәndirilmәsidir. Proqram çәrçivәsindә Azәrbaycanın turizm potensialına uyğun olaraq müxtәlif turizm növlәri (istirahәt, mәdәniyyәt, әtraf mühit, sağlamlıq, kongres, ictimai) inkişaf etdirilәcәk, turizm infrastrukturuna (otellәr, restoranlar, nәqliyyat vasitәlәri, muzeylәr, parklar) yatırım cәlb edilәcәk, turizm işçilәrinin peş turizm işçilәrinin peşəkar inkişafı üçün təlim və sertifikatlaşdırma proqramları tətbiq olunacaq, turizm sekturunun beynəlxalq və yerli bazarlarda tanıtımı və cazibəsi artırılacaqdır.


Regional dövlǝt proqramları
Regional dövlǝt proqramları, Azad, Sülh vǝ Rifah Zonası - Şuşa üzrǝ dövlǝt proqramı, Dağlıq Qarabağın Azad Edilmiş Rayonlarında İnfrastrukturun Bərpası üzrǝ dövlǝt proqramı kimi adlandırıla bilǝr.


Azad, Sülh vǝ Rifah Zonası - Şuşa üzrǝ Dövlǝt Proqramı (2021-2025)
Bu proqram, Azǝrbaycan Respublikasının 44 günlük Vətən müharibəsində işğaldan azad edilmiş Şuşa şəhərinin və ətraf rayonların inkişafına yönəlmişdir. Proqramın Əsas istiqamətləri: Şuşa şəhərinin tarixi və mədəni irsinin bərpası və qorunması, Şuşa şəhərinin infrastrukturunun yenidən qurulması və modernləşdirilməsi, Şuşa şəhərinin iqtisadi, sosial, turizm və mühit sahələrində inkişaf perspektivlərinin yaradılmasıdır. Proqram çәrçivәsindә Şuşa şәhәrinin tarixi abidәlәri, mәscidlәri, muzeylәri, mәktәblәri, xәstәxanaları, parklar Şuşa şəhərinin tarixi abidələri, məscidləri, muzeyləri, məktəbləri, xəstəxanaları, parkları və digər ictimai obyektləri bərpa ediləcək, Şuşa şəhərinin elektrik, su, qaz, internet və növbəti kommunikasiya xidmətləri ilə təchiz ediləcək, Şuşa şəhərində iqtisadi fəaliyyət, istehsal, xidmət və turizm sahələrində yeni imkanlar yaradılacaqdır.


Dağlıq Qarabağın Azad Edilmiş Rayonlarında İnfrastrukturun Bǝrpası üzrǝ Dövlǝt Proqramı (2020-2022)
Bu proqram, Azǝrbaycan Respublikasının 44 günlük Vәtәn müharibәsindә işğaldan azad edilmiş Dağlıq Qarabağın rayonlarının infrastrukturunun bәrpasına yönәlmişdir. Proqramın Əsas istiqamәtlәri: Dağlıq Qarabağın rayonlarının ictimai infrastrukturunun (yollar, körpülәr, dәmir yolları, hava limanları) bәrpası vә modernlәşdirilmәsi, Dağlıq Qarabağın rayonla


  • About

    Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

    Group Page: Groups_SingleGroup
    bottom of page